Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

15 сентября 2010 г.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. № 1322 утверждена Государственная программа «Архивы Беларуси» на 2011–2015 годы, подготовленная в соответствии с поручением Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Программа разработана в целях сохранения и пополнения Национального архивного фонда Республики Беларусь, создания условий по обеспечению широкого доступа граждан к информационным ресурсам.

Реализация Государственной программы будет способствовать укреплению материально-технической базы государственных архивных учреждений, внедрению в их деятельность современных информационных технологий. В результате выполнения мероприятий Государственной программы повысится эффективность работы государственных архивных учреждений, будет обеспечен новый качественный уровень развития архивного дела в стране.

25 августа 2010 г.
17 августа 2010 г. Государственным архивом общественных объединений Могилёвской области совместно с Могилёвским областным комитетом Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» был проведен семинар-практикум «Организация документирования и работы архивов в общественных организациях».

В семинаре приняли участие ответственные сотрудники, главные специалисты, бухгалтера общественных организаций – источников комплектования архива: более 20 представителей городских, районных, первичных организаций Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», представители Могилёвского областного и городского Советов Белорусского общественного объединения ветеранов и Представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Могилёвской области.

На семинаре выступила директор архива Пекарская Е.В. В её выступлении «Основы документирования управленческой деятельности» были рассмотрены требования к оформлению реквизитов документов и требования к бланкам документов в соответствии с СТБ 6.38-2004 "Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов". выступление ведущего архивиста Плиндовой Л.Е.В выступлении на тему «Оформление отдельных видов документов» конкретизировался процесс создания часто встречающихся в управленческой деятельности общественных организаций документов – приказов по основной деятельности, протоколов, приказов по личному составу.

Ведущий архивист Плиндова Л.Е. ознакомила присутствующих с вопросами формирования и оформления дел, составления и оформления описей дел постоянного срока хранения и по личному составу.

Тематические выступления сопровождались соответствующими мультимедийными презентациями, которые были предоставлены в пользование участникам семинара-практикума в виде электронного диска.

19 августа 2010 г.
Выйшла ў свет падрыхтаваная ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь першая кніга зборніка дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”. Друкуюцца пераважна невядомыя дакументы за 1909—1939 гады, у тым ліку аўтографы класікаў, зборнік дакументаў і матэрыялаў “Купала і Колас, вы нас гадавалі”матэрыялы біяграфічнага характару, разнастайныя сведчанні пра грамадскае і літаратурнае акружэнне песняроў. Апублікаваныя раней дакументы ўключаліся ў выданне толькі ў тым выпадку, калі была прароблена дадатковая праца па іх крыніцазнаўчаму аналізу. Укладальнікі В.Дз. Селяменеў, В.У. Скалабан. У падрыхтоўцы зборніка прымалі ўдзел літаратуразнаўцы, архівісты, супрацоўнікі бібліятэк і музеяў. Аснову выдання складаюць дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь і Расійскага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва, грыфы якіх пазначаны на тытуле кнігі. Выкарыстаны таксама матэрыялы музеяў песняроў, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці, Цэнтральнага архіва Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, аддзела рэдкай кнігі і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, іншых сховішчаў Беларусі і Расіі. Зборнік з’яўляецца дапаўненнем да Поўнага збору твораў Янкі Купалы, своеасаблівым працягам класічных прац Г. Кісялёва “Пуцявінамі Янкі Купалы” і “З жыццяпісу Якуба Коласа”. Дакументы сістэматызаваны ў храналагічна-тэматычнай паслядоўнасці, аб’яднаны ў тэматычныя раздзелы, якія пачынаюцца з прадмовы складальнікаў. У афармленні вокладкі выкарыстана карціна М. Савіцкага “Сейбіты” (1972, Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь).

Выданне разлічана на літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, выкладчыкаў ВНУ і школьных настаўнікаў, студэнтаў, архівістаў, работнікаў бібліятэк і музеяў, краязнаўцаў, будзе цікавае таксама шырокаму колу чытачоў.

У другую кнігу зборніка, што ўжо падрыхтавана да друку, уключаны матэрыялы аб жыцці і творчасці Я. Купалы і Я. Коласа з пачатку 1939 года, дакументы пра святкаванне юбілеяў песняроў, увекавечанне іх памяці. Шэраг тэматычных раздзелаў прысвечаны апошняму году жыцця Я. Купалы.

Заказаць ці набыць кнігу можна ў аддзеле маркетынгу і рэкламнай дзейнасці РВУ “Літаратура і Мастацтва”: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19. Тэл.: 284-79-65 (факс), 288-12-94.


16 августа 2010 г.
На сайте Национального исторического архива Беларуси 13.08.2010 размещена виртуальная выставка документов архива, посвященная 150-летию со дня рождения К.Э. Чапского (1860-1904) - Минского городского головы с 1890 по 1901 г.

 
27 июля 2010 г.
С 05.07.2010 по 18.07.2010 по инициативе учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» на базе учреждения «Зональный государственный архив в г. Мозыре» была организована, ставшая уже традиционной, архивная практика студентов.

Целью практики стало закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в ВУЗе на основе изучения документов архива и выполнения практической работы.

Студенты факультета специальности «История. Социально-политические дисциплины» в количестве 31 человека ознакомились с особенностями работы архива. Наиболее квалифицированные специалисты (заведующие отделами и хранитель фондов) рассказали об истории создания архива, его структуре, основных направлениях деятельности, наиболее интересных документах, хранящихся в архиве.

Под руководством руководителя группы университета и сотрудников госархива студенты обучались работе с научно-справочным аппаратом архива, занимались выявлением фондов по заданной теме, дел по описям, изучали архивные документы. По итогам практики студентами были написаны отчеты и рефераты

Архивная практика, проводимая в архивных учреждения Гомельской области, стала обязательным элементом подготовки высококвалифицированных историков и филологов ВУЗов Гомельщины
13 июля 2010 г.
Подписание договора 9 июля 2010 года в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов состоялось подписание договора о международном сотрудничестве между учреждением "Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов" и Государственным Фильмофондом Азербайджана.

На снимке директор Государственного Фильмофонда Азербайджана Джамиль Эльшадович Гулиев и директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Виктор Васильевич Баландин в момент подписания договора.


07 июля 2010 г.
Сборник документов «Академик В.П.Игнатовский» В академической серии «Люди белорусской науки» вышло в свет совместное издание Института истории Национальной Академии наук Беларуси и Национального архива Республики Беларусь – сборник документов и материалов «Академик В. М. Игнатовский».
Составители В.В. Скалабан, Н.В. Токарев.

Книга посвящена жизни и деятельности государственного деятеля, ученого-историка, первого президента НАН Беларуси В. М. Игнатовского (1881—1931). Опубликованы документы из архивов Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тарту. Показана деятельность В. М. Игнатовского на постах наркома просвещения БССР, председателя Института белорусской культуры, президента Академии наук, что позволяет осветить многие вопросы национально-культурного строительства и организации науки в республике в 1920-е—начале 1930-х годов.
30 июня 2010 г.
30 июня 2010 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы о техническом сопровождении веб-сайта «Архивы Беларуси», о деятельности аспирантуры при БелНИИДАД, о проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь».

Обсудив вопрос о техническом сопровождении веб-сайта «Архивы Беларуси» коллегия отметила, что Белорусским научно-исследовательским центром электронной документации (БелНИЦЭД) проводится постоянная работа в этом направлении. Коллегией определен ряд мер по решению имеющихся проблем.

Заслушав и обсудив информацию директора учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» А.Е.Рыбакова о деятельности аспирантуры при учреждении БелНИИДАД, коллегия отметила, что организация работы и деятельность аспирантуры осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Установленный порядок планирования, финансирования и подготовки научных кадров в аспирантуре при БелНИИДАД строго соблюдается. В то же время, несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы, в подготовке научных кадров высшей квалификации через аспирантуру при БелНИИДАД сохраняется ряд проблем. Прежде всего, аспирантами, закончившими обучение в 2009 году, не в полной мере выполняются условия заключенных ими контрактов на обучение. Главной причиной невыполнения аспирантами соответствующих условий контрактов являются сжатые сроки подготовки диссертаций. Коллегия считает, что для улучшения ситуации в этом направлении необходимо рекомендовать к поступлению в аспирантуру лиц, имеющих значительные наработки по предполагаемым темам будущих исследований. Наличие предварительных наработок по диссертации должно позволить выполнять условия контрактов в установленные сроки. Одной из проблем остается несоблюдение архивными учреждениями установленного порядка подачи заявок на подготовку научных кадров высшей квалификации. Для улучшения ситуации архивным учреждениям необходимо планировать потребность в подготовке научных кадров не менее чем на ближайшие три года, отбирать и ориентировать талантливых студентов старших курсов исторического факультета БГУ на работу в архивном учреждении с перспективой обучения в аспирантуре, не допускать увольнения из отрасли лиц, с которыми заключены контракты на обучение в аспирантуре.

В целях совершенствования подготовки научных кадров высшей квалификации через аспирантуру при БелНИИДАД коллегией определен комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности аспирантуры при БелНИИДАД.

Рассмотрен кадровый вопрос. Коллегией принято решение о назначении Жук Ольги Юрьевны на должность заведующего отделом комплектования ГУ «Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации».


30 июня 2010 г.
Участники фестиваля «Дружба»25 июня 2010 г. в рамках проведения международного фестиваля «Дружба-2010» на границе трёх братских республик Украины, России и Беларуси состоялась встреча представителей архивных учреждений Гомельской, Брянской и Черниговской областей.

В этом году встречу коллег-архивистов организовывала украинская сторона, делегацию которой возглавляла директор Государственного архива Черниговской области Воробей Р.Б. Российских архивистов представляла директор Государственного архива Брянской области Ж.Л. Розанова. Делегацию белорусских архивистов возглавил директор Государственного архива Гомельской области П.М. Чёрный.

В ходе встречи у Монумента Дружбы архивистами было проведено заседание круглого стола «Мы победили вместе», посвященное 65-летию Великой Победы.

Участники круглого стола обсудили публикации документов государственных архивов по данной тематике, были представлены выставки документов, тематические перечни и др.

Директор Государственного архива Гомельской области вниманию коллег представил сборники документов, опубликованные к юбилейной дате: «Гомельская область в первые месяцы Великой Отечественной войны», «Гомельщина партизанская. Начало (июнь 1941 – май 1942гг.)».

На заседании круглого стола экспонировались виртуальные выставки документов, подготовленные архивными учреждениями Гомельской области: архивным отделом Главного управления юстиции Гомельского облисполкома «Это мы сохранили, чтобы вы помнили…», Государственным архивом Гомельской области «Гомельская область в период немецко-фашистской оккупации», Зональным государственным архивом в г. Мозыре «Мы победили вместе».

Участникам круглого стола также были представлены тематические перечни документов, подготовленные Государственным архивом общественных объединений Гомельской области «Массовый героизм граждан Гомельщины в годы Великой Отечественной войны», Зональным государственным архивом в г. Жлобине «Храним и помним».

В выступлениях отмечалось, что в архивах сформирована широкая документальная база, которая содержит чрезвычайно интересные сведения о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Во время встречи была проведена презентация и обмен печатными изданиями архивов соседних государств.

В заключение работы круглого стола были подведены итоги встречи и определена тема круглого стола в рамках фестиваля «Дружба – 2011», организатором которого выступит российская сторона. Планируется обсудить проект символики архивистов – участников фестиваля "Дружба".


29 июня 2010 г.
22 июня 2010 г. Государственный архив Брестской области посетили участники X Международной конференции «Уроки Холокоста», организованной научно-просветительным центром «Холокост» (г. Москва), проходившей 21-23 июня 2010 г. в г. Бресте, – школьники и учителя из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Румынии, интересующиеся темой геноцида еврейского населения в годы Второй мировой войны. Среди гостей присутствовал очевидец тех страшных событий Роман Левин, который в 12-летнем возрасте был узником Брестского гетто, чудом спасшийся от неминуемой гибели.

На встрече в архиве выступил сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост» И.А.Альтман, который сообщил о многолетнем сотрудничестве центра с госархивом Брестской области, о том, что архивные документы легли в основу документального фильма «Брестское гетто», снятого московскими кинодокументалистами в 1994 году.

Директор архива А.Г.Карапузова рассказала гостям о составе и содержании документов архива периода немецко-фашистской оккупации, отражающих трагическую участь еврейского населения г. Бреста, продемонстрировала наиболее интересные документы по этой теме.

Для участников конференции была организована экскурсия по архиву.
Такие встречи в архиве стали традиционными и проходят 22 июня на протяжении 10 лет.


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
06 сентября 2019 г.
3 кастрычніка 2019 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбудуцца XIX Архіўныя чытанні Подробнее >>
Новости отрасли
19 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в архиве общественных объединений Гродненской области состоялась презентация сборника документов «Гродненская область: советский период» (1944-1991 гг.) Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
18 сентября 2019 г. состоялось подписание Меморандума между Министерством юстиции Республики Беларусь и Национальным управлением архивов и документации Султаната Оман Подробнее >>
18 сентября 2019 г.
17 сентября 2019 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось открытие выставочного проекта «17 верасня 1939 года. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі» Подробнее >>
17 сентября 2019 г.
На сайте Государственного архива Минской области размещена виртуальная выставка «80 лет воссоединения Западной Белоруссии с БССР» Подробнее >>
16 сентября 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY подготовили выпуск совместного проекта "Это мы", посвященный художнику Арлену Кашкуревичу Подробнее >>
  Ccылка на facebook